Info om inntaket for skuleåret 2022/23

Kalender og lupe

Viktige datoar angåande inntaket

Det er tre inntak til skulane  i Vestland fylkeskommun:

  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 15. juli
  • Andre inntak er 22. juli med svarfrist 29. juli
  • Tredje inntak er 9. august.  Da kan skulen sjølv ta inn elevar som ikkje har fått skuleplass.  OBS! Dette ut i frå viss kriteriar

VIKTIG!  Hugs å svare på sms'en du får innan fristen. Takk JA til plass uansett.  Viss ikkje fell du ut av listene.  

For meir utfyllande informasjon sjå søkjarhandboka 20022/23