Internasjonalisering

Erasmus+ logo

Internasjonalisering ved Høyanger vidaregåande skule står støtt og har ein sentral plass i skulelivet.

Internasjonalt arbeid ved skulen

Samarbeid med andre er viktig. Både samarbeid med andre skular, men også samarbeid med næringsliv og organisasjonar, og ikkje minst samarbeid med partnarar internasjonalt.

Ved HVGS ønsker vi å gjere elevane våre bevisste på spesielt to ting; a) Europa kan vere din framtidige studieplass og/eller arbeidsplass og b) erfaring frå samarbeid med andre gir eit nytt perspektiv på eigen kvardag.

Vår vesle distriktsskule har kort veg ut i Europa. På ein liten skule vil det også opne seg moglegheiter for at ein større prosentdel av elevgruppa kan ta del i arbeid og mobilitet rett og slett fordi det organisatoriske og administrative rundt samarbeidet vil vere meir oversiktleg. Slik skulen ser det vil det også vere viktig å involvere alle elevane i for eksempel eit kull eller i eit fag fordi eit internasjonalt samarbeid vil vere en del av skulekvardagen.

Ved å ta ei aktiv rolle skal elevane utvikle seg både fagleg og personleg til å bli godt førebudde til arbeidsliv, vidare studium og eit aktivt samfunnsliv. Dette gjeld også for lærarane. Gjennom erfaring med internasjonalt arbeid vil dette i seg sjølv gi ein ekstra dimensjon til eige arbeid på eigen skule.

Grunna covid-19 har det ikkje vore aktivitet sidan 2019. Siste klasse på tur var avgangsklassen på studiespesialiserende sin studietur til London våren 2019.

No har Vestland fylkeskommune opna for at vi kan ta opp att internasjonal aktivitet, og vi er no klare for nye reiser og utveksling.
Det er elevane på vg2 på helse, elektro og industriteknologi som skal reise først. Turen går til Danmark. 26 elevar og seks tilsette skal mellom 24. mars og 7. april få teoretisk og praktisk opplæring på sine fagfelt. Helse skal til Social-og Sundhedsskolen Syd, i Aabenraa. Elektro og industriteknologielevane skal til ein skule som heiter EUC-Dyd i henholdvis Haderslev og Sønderborg.

SOSU-SYD er en partner vi også jobba med då vi hadde frisørlinje ved Høyanger vgs., men det er første gong alle yrkesfagklassane på vg2 får reise.
Opplegget for perioden vil vere tilpassa dei ulike studieretningane, men mykje skal og vere felles for aller dei tre klassane, som til dømes:

  • Fokus på kulturelle og faglege fellesskap mellom Norge og Danmark.
  • Europa som framtideg arbeidsplass, morgondagens fagfelt (innenfor sine områder).
  • Teknologiske moglegheiter og forventa kunnskap og ferdigheiter når dei går frå å vere elev/lærling og over i yrkeslivet.

I same veke reiser 3STA på sin studie- og avslutningstur til Roma, Italia. 24 elever og to kontaktlærere skal gjennom ei lita veka få med seg sentral historie og kultur i Roma som Vatikanstaten, Colosseum, Forum Romanum med meir. I tillegg vert det dagstur til Napoli og Pompeii. Denne turen er finansiert av elevane sjølv gjennom diverse dugnadsarbeid dei siste to åra.

I månadskiftet mellom mars og april tek vi opp att Erasmus+ prosjektet som studiespesialiserande var i gong med før koronautbrotet.
Elevane som var involvert i prosjektet den gongen er no uteksaminert, og det har vore mykje uvisse om dette prosjektet i det heile teke kunne fullførast.
I første omgang fekk vi utvida prosjektperioden med eit år; altså fram til sumaren 2022. Dessverre har fleire av skulane vi samarbeida med revurdert si deltaking i prosjektet grunna utfordringar knytt til covid-19.

Vi prøver nå å fullføre så godt vi kan og har involvert 1STA i innspurten. Siste veka i mars reiser fire elever til Bilbao, Baskerland saman med to lærarar, og i veka etter reiser fire elever til Padova, Italia saman med rektor og avdelingsleiar på studiespesialiserande.

På same måte som for yrkesfagelevane vil hovedtemaene vere utveksling av kulturelle og faglege fellesskap, Europa som framtideg arbeidsplass og kva ferdigheiter forventar ein av morgondagens arbeidstakarar.


Vi er allereie i gang med å planlegge internasjonalt arbeid for neste skuleår, og håpar at verdsbiletet let oss bruke Europa som klasserom og læringsarena.

Kontaktperson

Erlend har arbeid med internasjonalt arbeid ved skulen i fleire år og har god erfaring og kunnskap på dette feltet.  Til vanleg underviser han i mellom anna engelsk, psykologi og kroppsøving 

Erlend Skreien

Kontaktlærar 2STA
Erlend Skreien Photo.jpg