Hopp til hovedinnhold

Internasjonalisering

Erasmus+ sin logo som er eit blått flagg med gule stjerner i ein sirkel

Internasjonalisering ved Høyanger vidaregåande skule står støtt og har ein sentral plass i skulelivet.

Internasjonalt arbeid ved skulen

Samarbeid med andre er viktig. Både samarbeid med andre skular, men også samarbeid med næringsliv og organisasjonar, og ikkje minst samarbeid med partnarar internasjonalt.

Ved HVGS ønsker vi å gjere elevane våre bevisste på spesielt to ting; a) Europa kan vere din framtidige studieplass og/eller arbeidsplass og b) erfaring frå samarbeid med andre gir eit nytt perspektiv på eigen kvardag.

Vår vesle distriktsskule har kort veg ut i Europa. På ein liten skule vil det også opne seg moglegheiter for at ein større prosentdel av elevgruppa kan ta del i arbeid og mobilitet rett og slett fordi det organisatoriske og administrative rundt samarbeidet vil vere meir oversiktleg. Slik skulen ser det vil det også vere viktig å involvere alle elevane i for eksempel eit kull eller i eit fag fordi eit internasjonalt samarbeid vil vere en del av skulekvardagen.

Ved å ta ei aktiv rolle skal elevane utvikle seg både fagleg og personleg til å bli godt førebudde til arbeidsliv, vidare studium og eit aktivt samfunnsliv. Dette gjeld også for lærarane. Gjennom erfaring med internasjonalt arbeid vil dette i seg sjølv gi ein ekstra dimensjon til eige arbeid på eigen skule.

Samarbeid med andre er viktig. Både samarbeid med andre skular, men også samarbeid med næringsliv og organisasjonar, og ikkje minst samarbeid med partnarar internasjonalt.
Ved Høyanger vgs. ønsker vi å gjere elevane våre bevisste på spesielt to ting;

1) Europa kan vere din framtidige studieplass og/eller arbeidsplass.
2) Erfaring frå samarbeid med andre gir eit nytt perspektiv på eigen kvardag.

Vår vesle distriktsskule har kort veg ut i Europa. På ein liten skule vil det også opne seg moglegheiter for at ein større prosentdel av elevgruppa kan ta del i arbeid og mobilitet, rett og slett fordi det organisatoriske og administrative rundt samarbeidet vil vere meir oversiktleg.
Slik skulen ser det vil det også vere viktig å involvere alle elevane i for eksempel eit kull eller i eit fag fordi eit internasjonalt samarbeid vil vere en del av skulekvardagen.
Ved å ta ei aktiv rolle skal elevane utvikle seg både fagleg og personleg til å bli godt førebudde til arbeidsliv, vidare studium og eit aktivt samfunnsliv. Dette gjeld også for lærarane. Gjennom erfaring med internasjonalt arbeid vil dette i seg sjølv gi ein ekstra dimensjon til eige arbeid på eigen skule.

Om du er elev ved Høyanger vgs. er det stort sannsyn at du får oppleve å reise ut i Europa av skuleløpet ditt. Vi som skule ønsker at så mange av elevane våre som mogleg skal få denne opplevinga, og skal kome heim med erfaring og kunnskap som ein tar med seg vidare i livet. 

Vg2 klassane på helse, elektro og industriteknologi reiser til Danmark gjennom ein Erasmus+ finansieringsordning. Helseklassen til Social-og Sundhedsskolen Syd i Aabenra, og elektro- og industriteknologielevane til EUC-Syd i henholdvis Haderslev og Sønderborg.

 Dette skuleåret vurderer vi om ikkje vg1 elevane skal få anledning til å reise då vi ikkje har vg2 elevar på helse og industriteknologi.
Turen er plassert på vårparten av 2024, siste del av april, men i god tid før eksamensperiodar og innspurten av skuleåret heime i Høyanger.  
Opplegget for perioden vil vere tilpassa dei ulike studieretningane, men mykje skal og vere felles for aller dei tre klassane, som til dømes:

  • Fokus på kulturelle og faglege fellesskap mellom Norge og Danmark.
  • Europa som framtideg arbeidsplass, morgondagens fagfelt (innenfor sine områder).
  • Teknologiske moglegheiter og forventa kunnskap og ferdigheiter når dei går frå å vere elev/lærling og over i yrkeslivet.

Studiespsialiserande har òg eit Erasmus+ prosjekt gåande. I eit godt etablert samarbeid med skular i Tyskland, Baskerland, Italia og Danmark blir det også i år anledning til å reise ut òg ta i mot gjestar. Under arbeidstittellen «We are the people we have been waiting for» skal 1STA og 2STA jobbe med ulike tema som tar for seg utveksling av kulturelle og faglege fellesskap, Europa som framtideg arbeidsplass, kva ferdigheiter forventar ein av morgondagens arbeidstakarar og utfordringar og moglegheitar i samband med klimaendringar.
Allereie i siste veka av september skal vi være vertskap i dette prosjektet. Fire elevar frå kvart av dei nemnte landa skal bu hos våre elevar ei skuleveke, og vi skal under saman fokusere på «Food for the future».

Av andre internasjonale aktivitetar vil vi nemne at engelskelevane i 2STA har starta planlegging av studietur til Aberdeen i byrjinga av desember, avgangselevane i 3STA er òg godt i gang med sin planlegging av tur til London på seinvinteren. Begge desse to turane vert finansiert gjennom inntekt frå ungdomsbedriftane dei etablerer i starten av skuleåret.

I skulekvardagen heime vert den årlege Internasjonale Dag lagt til 7. november, med fokus på energi og klimaendringar i eit internasjonalt perspektiv. Dette vil involvere heile skulen og den vanlege timeplanen vert sett til side.
Og til slutt kan vi òg nemne at personalgruppa ved skulen reiser til København tidleg på hausten dette skuleåret.

Kontaktperson

Erlend har hatt ansvar for internasjonalisering ved Høyanger vgs. i snart 10 år og har god erfaring og kunnskap innanfor dette feltet. 

Erlend Skreien

Avdelingsleiar studiespesialisering
Erlend Skreien Photo.jpg