Skuleskyss

Elevar på buss

Alle elevar som har rett på skuleskyss får tildelt eit skysskort

Skuleskysskort

Alle elevar med rett til gratis skuleskyss, vil få utlevert eit elektronisk skuleskysskort av Kringom. Kortet er personleg med namn og kortnummer, og det er ikkje høve til å låne det ut til andre. Ta vare på kortet. Same kortet skal no brukast om att frå år til år så lenge du har rett på gratis skuleskyss.
Du kan først søkje om skuleskyss når du har fått tildelt skuleplass (eiga lenke).
Du kan og søkje via denne lenka

Du har rett på gratis skuleskyss dersom

  • avstanden mellom heim og skule er 6 km eller meir. Avstanden gjeld kortaste gangbare veg mellom heim og skule
  • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom heim og skule
  • det er nødvendig med båt eller ferje, utan omsyn til avstanden mellom heim og skule
  • du går på skule i eit anna fylke og elevplassen er kjøpt av Vestland fylkeskommune


Du kan bli pålagd å gå inntil 3 km frå heim til haldeplass.

Det ligg to turar i kortet kvar dag, inkludert overgang. Dersom turane er brukt opp, må du betale reisa sjølv.

Skuleskysskortet kan ikkje nyttast ved turar i skuletida, til utplassering, på fridagar eller i feriar. Kortet kan berre brukast på turar på strekninga mellom heim og skule.

Bur du på hybel har du berre rett på skuleskyss dersom avstanden mellom hybel og skule er 6 km eller meir. Elevar under 19 år kan søkje om  ungdomskort.

Har du rett på gratis skuleskyss i gamle Sogn og Fjordane, kan du lese meir om dette på Kringom.no

Vaksen elevar som ikkje har rett på skuleskyss kan kjøpe periodekort Student

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med kontoret på skulen dersom du ikkje har fått skysskort eller om du treng nytt

Reidun Taule

konsulent
Reidun Taule kontaktperson