Råd og utval

Vi har ulike råd og utval ved skulen.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)
LAMU er et underutval under AMU. LAMU skal være eit samarbeidsorgan og arbeider for eit forsvarleg arbeidsmiljø ved skulen.  Rektor kallar inn til møte vel fire gongar pr skuleår.

Medlemmar av LAMU 2021/2022 
Rektor:  Torill Thorbjørnsen
HMS: Ståle Walsvik
Verneombod Hege D. Rusti
Driftsteknikkar: Geir Tufte
To repr frå elevrådsstyret: Arzinio Dela Cruz og Knut Osland Øygard

Skulemiljøutvalet 
Alle videregåande skular har plikt til å ha eit skolemiljøutval. Skolemiljøutvalet har ei viktig rolle for å jobbe for eit godt skulemiljø, og alle saker som er viktige for skulemiljøet skal takast opp her.  Utvalet består av representantar frå skuleleiinga, dei tilsette og elevar.  Elevane skal vere i flertall i utvalet. Rektor kallar inn til møte vel to gongar pr skuleår.

Medlemmer SMU 2021/2022
Rektor Torill Thorbjørnsen
Ein tilsett
To repr frå elevrådsstyret: Arzinio Dela Cruz og Knut Osland Øygard