Samarbeid skule-heim

I forskrift til opplæringslova er det fastsett at dei videregående skulane skal halde kontakt med føresette til elever under 18 år gjennom heile opplæringsåret.

Skulen følgjer opp dette ved:

  • informasjonsmøte vd starten av skuleåret
  • samtale med kontaktlæraren
  • informasjon om rettar og plikter
  • varsel om eleven sitt fråvær
  • anna informasjon om eleven


I tillegg til å sende ut invitasjon til eleven sine føresette, legg vi og ut innkallinga rog anna informasjon om møter,  på skulen si heimeside.