Høyanger vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Utvikling og kvalitet
Klasse 3STA med lærer Skreien

Utviklingsplan for Høyanger vgs 2018-2020

Høyanger vidaregåande skule sine  satsingsområder i perioden 2018–2020

1.God kvalitet på opplæringa
Fokus på eleven si læring gjennom 8-13 samarbeider, kunnskapsdeling og bruk av praktiske og innovative læringsarenaer.
Mål om at alle skal gjennomføre

2.Samfunnsansvar og samarbeid med lokalt næringsliv
Samarbeid for å skape fleire praksisplassar og eit godt utdanningstilbod

3.Elevmedverknad
Stimulere til deltaking i demokratiske avgjerdsprosessar, auka samfunnsengasjement og gjere elevane medvitne om eigne læringsprosessar.

Heile utviklingsplanen med mål og tiltak

Tips ein ven Skriv ut