Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Skuleskyss
Skulebuss

Skulebuss

Skuleskyss

Alle elevar som har rett på skuleskyss får tildelt eit skysskort.

Skuleskysskort

Alle elevar med rett til gratis skuleskyss, vil få utlevert eit elektronisk skuleskysskort av Kringom. Kortet er personleg med namn og kortnummer, og det er ikkje høve til å låne det ut til andre. Kortet skal brukast alle åra eleven har rett til gratis skuleskyss. 

Det ligg to turar i kortet kvar dag, inkludert overgang. Dersom turane er brukt opp, må eleven betale reisa sjølv.

Skuleskysskortet kan ikkje nyttast ved turar i skuletida, til utplassering, på fridagar eller i feriar.
Kortet kan berre brukast på turar på strekninga mellom heim og skule.

Dersom eleven mister kortet eller øydelegg det, må de ta kontakt med skulen. I påvente av nytt kort, vil eleven få låne eit reservekort. Reservekortet skal leverast attende til skulen. For elevar som mister eller øydelegg skysskortet, må kostnadane med nytt kort på 100 kr dekkast av eleven.  

Ta vare på kortet.  Same kortet skal no brukast om att frå år til år så lenge eleven har rett på gratis skuleskyss


Du har rett på gratis skuleskyss dersom

  • avstanden mellom heim og skule er 6 km eller meir. Avstanden gjeld kortaste gangbare veg mellom heim og skule
  • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom heim og skule
  • det er nødvendig med båt eller ferje, utan omsyn til avstanden mellom heim og skule
  • du går på skule i eit anna fylke og elevplassen er kjøpt av Vestland fylkeskommune

Du kan bli pålagd å gå inntil 3 km frå heim til haldeplass.

Meir info om skuleskyss

Søk om skuleskyss i Vestland FK

Elevar som bur på hybel har berre rett på skuleskyss dersom avstanden mellom hybel og skule er 6 km eller meir.  Elevar under 19 år kan søkje om ungdomskort.

Kontakt

Kontoret
posthoyv@vlfk.no
57 63 78 00

Relaterte lenker