1STA

1STA

Sjef i eige liv

UE programmet «Sjef  i eige liv» er utvikla i samarbeid med Finans Norge. To tilsette ved Sparebanken Sogn og Fjordane i Høyanger har undervist elevane på vg2 yrkesfag og på vg1 studiespesialiserande. 

Gjennom programmet har elvane vorten satt inn i ulike situasjonar som synleggjer konsekvensar av eigne val knytt til eigen økonomi.
Dei har reflektert over samanhengen mellom val dei gjer i dag, og det livet de ønskjer seg i framtida.  I tillegg har dei snakke om at dei vala dei tek, kan få økonomiske konsekvensar.  Dei har arbeid med å setje opp budsjett og vurdert korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi.  Det var og sagt noko om kvifor sparing er viktig og fordelar med BSU (Boligsparing for Ungdom).