Høyanger vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Råd og utval

Råd og utval

Skulemiljøutvalet

Opplæringslova § 11-5: Skulemiljøutvalget skal medvirke til at skulen, dei tilsatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø.

Skulemiljøutvalget har følgjande samansetning:

 • 4 elevrepresentanter
 • 2 representanter frå dei tilsette
 • rektor

Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet (LAMU) skal mellom anna handsame:

 • spørsmål som vedkjem HMT-gruppa og den interne vernetenesta
 • spørsmål om opplæring, introduksjon og opplysningsverksemd som angår arbeidsmiljøet
 • planar som krev arbeidstilsynet sitt samtykke i medhald av AML §18-9
 • planar som kan få betydning for betydning for arbeidsmiljøet, t.d planar om byggearbeid, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, endring av arbeidsprosessar og førebyggjande vernetiltak
 • budsjettering
 • omgjering av stillingar
 • etablering og vedlikehald av internkontrollsystem, m.a handsaming av rapportar frå vernerundar
 • handlingsplanar for institusjonen

LAMU har følgjande samansetning:

 • 2 representantar frå arbeidsgjevar
 • 2 representanter frå dei tilsatte
 • 2 elevrepresentantar