illustrasjonsbilde av febersykperson

Fråværsreglane vert endra

Regjeringa gjeninnføre unntaket frå fråværsreglane ut skuleåret og elevar som har fråvær av helseårsakar treng ikkje å gå til lege for å få dokumentert fråværet..

Reglane som regjeringen nå innfører er dei same som gjaldt fram til 11. oktober i år, og nesten heile forrige skoleår. For meir informasjon gå inn på Regjeringa.no eller på Utdanningsdirektoretat

Unntak frå dokumentasjonskrav

Elver over 18 år registrerer eigenmelding i Visma inSchool (VIS)

Elevar under 18 år treng stadfesting frå føresette at dei har vore sjuk. 
Dei må fylle ut og signere eit eigenmeldingsskjema. Dette skal leverast/sendast til kontaktlærar, og gjeld i utgangspunktet fråvær som skuldast sjukdom i 1 til 3 dagar.

Eigenmeldingsskjema