Høyanger vidaregåande skule
illustrasjonsbilde av febersykperson

Informasjon om korona og fråvær ism gjenopniga

Frå laurdag 25. september kl. 16 gjekk vi over til ein normal kvardag med auka beredskap. Det er ikkje lenger naudsynt med kontaktreduserande tiltak i barnehagar og skular. Trafikklysmodellen kan berre vidareføras eller takast i bruk dersom den enkelte kommune meiner at smittesituasjonen krev lokale tiltak.

Les meir om kva utdanningsdirektoratet skriv om smittervernråd m.m.

Gjenopninga av Noreg fører også til endringar i fråværsføring og fråværgrenser

Unntak frå fråværereglane forlengast til og med 10. oktober.  Elevar som har fråvær av helsegrunnar, skal sleppe å gå til fastlege for å få dokumentert fråværet.  Elevar under 18 år må likevel legge fram stadfesting frå ein føresett, medan ein myndig elev kan legge fram ei eigenmelding.

Unntaket får fårværsreglane vert altså oppheva frå 11. oktober.